Algemene voorwaarden van Lucadeau, gevestigd te Doetinchem

Versie geldig vanaf april 2015

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lucadeau en op iedere tussen Lucadeau en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een   ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lucadeau. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Lucadeau garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lucadeau bestellingen tenminste binnen 3 dagen uitvoeren. Indien levering binnen 3 dagen niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lucadeau zal zijn voldaan zodra de door Lucadeau geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn begint op het moment dat de   bestelde zaken zijn ontvangen. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen deze termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk melding te maken bij Lucadeau. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na                 annulering aan de ondernemer retourneren, versturen via een Koeriersdienst (met track-and-trace) of retour brengen in de winkel. Het is niet mogelijk om een retourzending onder rembours terug te zenden.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Lucadeau zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lucadeau binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief de (standaard) berekende verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor risico en kosten van de afnemer.

4.2   Het herroepingrecht geldt niet voor:
Verzegelde producten die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lucadeau, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lucadeau. Lucadeau houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Lucadeau respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Lucadeau maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Lucadeau staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lucadeau) deze gebreken binnen 1 maand na  ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Lucadeau, bij een defect product binnen 2 maanden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Lucadeau gegrond worden bevonden, zal Lucadeau de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Lucadeau bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Lucadeau voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.5 Deze garantie geldt niet zolang: A) indien de afnemer jegens Lucadeau in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lucadeau en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Lucadeau en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Lucadeau op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Levering door Lucadeau geschiedt na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lucadeau gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1   Lucadeau is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lucadeau alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Lucadeau behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Lucadeau gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lucadeau en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland kennis, tenzij Lucadeau er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Productcategorieën

Ook leuk!